top of page

​תנאי שימוש


תנאי שימוש לאתר רחלה ארומתרפיה

קניין רוחני
 המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה של רחלה בוגין לבדה. כל המידע שבאתר ו/או המידע הניתן לצפייה בו הינו קניינה הבלעדי של רחלה בוגין, בין אם פורסם על ידה ובין אם על ידי צד שלישי כלשהו. אין בעובדה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על רחלה בוגין כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של רחלה בוגין.
 
סימני המסחר המופיעים באתר הינם כולם בבעלותם הבלעדית של רחלה בוגין או צדדי ג'. לפיכך, שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מ רחלה בוגין ו/או מצדד ג' הרלבנטים לסימן המסחר. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

פרסומות וקישוריות
רחלה ארומתרפיה אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. אין בהצגת פרסומת באתר משום תמיכת רחלה ארומתרפיה ו/או נטילת אחריות  ו/או התחייבות בקשר לתכנים המופיעים בפרסומת, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי רחלה ארומתרפיה אחראית ו/או שולטת בתכנים של האתר החיצוני, ורחלה ארומתרפיה לא תשא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.
המשתמש אינו רשאי להעתיק חלקים ו/או חומרים מהאתר. ככלל, אין לעשות שימוש כלשהו באתר שלא למטרות המפורשות באתר. במידה וגולש יפר את האמור לעיל ימנע ממנו השימוש באתר ו/או בשירותי רחלה ארומתרפיה מבלי שתהיה לו כל טענה בעניין.

פורומים וצ'אטים
ההשתתפות בשירותים בפורומים ובצ'אטים כפופה לנקיטה בלשון ראויה ומכובדת ובהימנעות מהפרעה ללקוחות אחרים ולשירותי רחלה ארומתרפיה. כל המגיב בשירותים אלה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ורחלה לא תהיה אחראית על תוכן התגובות. רחלה ארומתרפיה שומרת על זכותה להפסיק את מתן השירותים בכל עת באופן כללי ו/או לגולש מסוים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


ייעוץ
מידע המתפרסם באתר רחלה ארומתרפיה אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי תחליף לאבחון או טיפול, להנחיה רפואית, חוות דעת רפואית, או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
אין להשתמש במידע המופיע באתר רחלה ארומתרפיה לצורך אבחון או טיפול. המידע המופיע באתר הינו כללי.
אין לבצע החלטה בנוגע לטיפול בהתבסס על המידע המופיע באתר רחלה ארומתרפיה. כל החלטה בנוגע לבריאות, לטיפול ו/או תרופה צריכה להיעשות באמצעות יעוץ עם מטפל מקצועי ומוסמך בתחום הבריאות.
חפשו ייעוץ רפואי מקצועי ממטפל מוסמך או מהרופא בכל שאלה הנוגעת למצבכם הרפואי.


הפרעה לשימוש באתר
הגולש מתחייב לשפות את רחלה ארומתרפיה ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה שלא כדין  לחומר ו/או לקבצי מחשב ו/או הדבקה מכוונת בוירוס מחשב המועבר למחשבים אחרים ו/או הפרעה למחשבים אחרים. ב. שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או מניעה לשימוש בשירותי האתר  ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה בזכויות קניינות ואחרות של אחרים, או התנהגות בניגוד למקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, וכיוצא בזה. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.


שימוש במידע והגנת הפרטיות
הגולש נותן בזה את הסכמתו לכך שרחלה ארומתרפיה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו באתר בכל דרך שהיא וכן תשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים באתר, ו/או לצורך קיום הוראות הדין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה רחלה ארומתרפיה רשאית:
1.    לעשות כל שימוש בפרטי הגולש לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לרחלה ארומתרפיה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שככל שהועבר מידע לצד שלישי , הצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם הגולש.             
2.    למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י הוראות כל דין. 
3.    לעשות שימוש לצורכי רחלה ארומתרפיה בפרטי הגולש ובמידע אחר, הקשור לגולש, הקיים בידי רחלה ארומתרפיה.

תנאים נוספים
הפרטים האישיים שמסר הגולש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של רחלה ארומתרפיה. פרטים אלו לא יועברו לגורם שלישי. על פי חוק הגולש אינו חייב למסור פרטים אלו ואולם בהעדרם לא תוכל רחלה ארומתרפיה לטפל בהזמנת .
רחלה ארומתרפיה תהא רשאית לשלוח לגולש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ רחלה ארומתרפיה לנהל את האתר כתיקנו או  לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה , תהא היא רשאית  לבטל את ההתקשרות עם קונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
רחלה ארומתרפיה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

bottom of page